Inžinierská činnosť

✓ Poradenstvo pri výbere stavebného pozemku

✓ Zastupovanie investora v stavebnom konaní

✓ Zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení k územnému, stavebnému konaniu a kolaudácii

✓ Vybavenie odňatia pozemku z poľnohospodárskeho pôdného fondu

✓ Vybavenie povolenia  na malý zdroj znečisťovania ovzdušia (plynový kotol, krb)

✓ Vybavenie povolenia na vodné stavby (čistička odpadových vôd, studňa, tepelné čerpadlo)

✓ Vybavenie povolenia zriadenia vjazdu na pozemok

✓ Vybavenie územného konania

✓ Vybavenie stavebného konania

✓ Vybavenie kolaudačného rozhodnutia

Projekčná činnosť

✓ Projekt osadenia novostavby rodinného domu

✓ Projekt základovej dosky pre montovaný rodinný dom

✓ Projekty inžinierskych sietí – elektro, plyn, voda a kanalizácia

✓ Zameranie a vykreslenie skutkového stavu bytu, rodinného domu, resp. inej jednoduchej stavby 

✓ Projekt stavebných úprav bytu, rodinného domu, resp. inej jednoduchej stavby

✓ Projekt rodinného domu, resp. inej jednoduchej  stavby

✓ Energetický certifikát

✓ Ďalšie projekty, ak je to potrebné z hľadiska miestných pomerov a požiadaviek investora, resp. stavebného úradu: projekt zriadenia vjazdu na pozemok, projekty pre studňu, žumpu, čističkú odpadových vôd, oplotenie

Geodetická činnosť

✓ Polohopisno-výškopisné zameranie pozemku

✓ Vytýčenie stavby a hraníc pozemku

✓ Vyhotovenie geometrického plánu

Pri výbere pozemku sa musíme riadiť tým, v akej lokalite chceme bývať, aký veľký pozemok chceme mať, aký tvar a orientáciu pozemku potrebujeme a či pozemok môže byť vo svahu. Tento výber pozemku ovplyvňuje aj projekt budúceho rodinného domu, ktorý sme si predbežne vybrali. Výhodná lokalita a poloha pozemku v sebe mnohokrát skrýva isté negatíva, ktoré si budúci investor na prvý pohľad nevšimne. Pri kúpe pozemku si treba uvedomiť, čo všetko je cena budúceho stavebného pozemku obnáša. Dôležitou úlohou z hľadiska výstavby rodinného domu je nielen možnosť napojenia na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrika, telefónne siete a káblová televízia), ale aj parametre a stav príjazdových komunikácií a chodníkov, prípadne verejné osvetlenie a občianska vybavenosť v blízkom okolí.

Pri výbere stavebného pozemku v novovytvorenej lokalite pre výstavbu RD treba brať do úvahy, že okolie vášho pozemku je nezastavané a tým pozemok pôsobí vzdušnejšie. Príjazdové cesty sú relatívne prázdne a prístup na pozemok je bezproblémový. Skúste si ale predstaviť, ako to bude vyzerať, keď sa vedľajšie stavebné pozemky zastavajú rodinnými domami a zhustne doprava na miestnej komunikácii. To všetko treba brať v úvahu pri kúpe pozemku v novovytvorenej lokalite.

V prípade kúpy pozemku v zastavanej časti obce medzi jestvujúcimi domami získate reálnejší obraz o umiestnení vašej stavby a celkovom vzhľade ulice. V tomto prípade odporúčame stavebníkom, aby požadovali od predávajúceho vytýčenie hraníc pozemku. Hranice pozemku zakreslené v katastrálnej mape nie vždy odpovedajú reálnej skutočnosti, ktorú v teréne definuje oplotenie. Vytýčením hraníc pozemku získate presný tvar pozemku a zároveň si skontrolujete, či výmera pozemku súhlasí s výmerou uvádzanou na liste vlastníctva. Geodet k vytýčeniu hranice prizve majiteľov susedných pozemkov a o vytýčení hranice vyhotoví protokol. Požiadavkou na vytýčenie hranice zo strany predávajúceho sa vyhnete následným susedským sporom pri umiestňovaní stavby domu a výstavbe oplotenia. Jednoducho povedané, vidíte čo kupujete.

Pred kúpou pozemku sa treba informovať, či je pre lokalitu už vydané územné rozhodnutie na výstavbu rodinných domov na jednotlivých pozemkoch, ktoré definuje zásady výstavby. Skôr ako sa rozhodnete kúpiť vybraný pozemok, požiadajte príslušnú obec, alebo mestskú časť, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza o vydanie územnoplánovacej informácie na daný pozemok.

Pri kúpe samostatného pozemku v obci je treba taktiež požiadať obec o vydanie územnoplánovacej informácie a stanovenie regulatív výstavby na pozemku. Na rozdiel od novej lokality nie je vydané pre stavbu na pozemku územné rozhodnutie. Na základe vyjadrenia obce získate presné informácie na aké účely je pozemok v zmysle platného územného plánu určený a zároveň podmienky výstavby domu. Regulatívy stanovujú minimálne odstupy stavieb od hraníc pozemkov a susedných stavieb, definujú vzdialenosť stavby od cesty (uličnú čiaru), počet nadzemných a podzemných podlaží, tvar strechy, celkovú výšky stavby a koeficient zastavanosti pozemku. Súčasťou regulatív môžu byť aj parametre oplotenia z uličnej strany. Všetky tieto údaje následne ovplyvnia výber projektu stavby.

Taktiež je potrebné preveriť si existenciu inžinierskych sietí v danej lokalite, ochranné pásma, ich kapacitu a podmienky napojenia na nich. Ak svoj budúci rodinný dom budete začleňovať do jestvujúcej zástavby rodinných domov, tak Vám odporúčame prekonzultovať tvar rodinného domu a umiestnenie stavby na pozemku s majiteľmi susedných nehnuteľností.

Zabezpečime pre Vás:

✓ územnoplánovaciu informáciu a stanovenie regulatív pre výstavbu na Váš stavebný pozemok

✓ informácie o inžinierskych sieťach

✓ vytýčenie hraníc stavebného pozemku

Na základe splnomocnenia od investora Vás môžeme zastupovať v celom procese výstavby. Splnomocnenie opravňuje k zastupovaniu pred všetkými orgánmi štátnej správy, samosprávy, správcami inžinierskych sietí a inými dotknutými a spolupôsobiacimi organizáciami, za účelom zabezpečenia, prevzatia, podania odvolania alebo vzdania sa odvolania rozhodnutí:
 

✓ územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia

✓ stavebného povolenia stavby, včítane stavebných povolení špeciálnych stavebných úradov

✓ rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, vrátane rozhodnutí špeciálnych stavebných úradov

✓kolaudačného rozhodnutia stavby, vrátane kolaudačných rozhodnutí špeciálnych stavebných úradov

✓rozhodnutia o povolení užívania stavby (rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby, rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby, súhlas na skúšobnú prevádzku), vrátane rozhodnutí špeciálnych stavebných úradov

✓ ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác a povolenia terénnych úprav

✓vyjadrení, záväzných stanovísk, oznámení, súhlasov, rozhodnutí, vydávaných dotknutými orgánmi, orgánmi samosprávy a spolupôsobiacimi orgánmi, vrátane:

✓ podávania žiadostí, návrhov, podaní a ohlásení, týkajúcich sa predmetnej stavby

✓ získavania informácií, súvisiacich s predmetnou stavbou

✓ zastupovania na ústnych pojednávaniach a miestnych zisťovaniach

✓ podávania námietok, pripomienok a stanovísk v uskutočnených konaniach

✓preberania všetkých dokladov, vyjadrení, oznámení, súhlasov, stanovísk, písomností, rozhodnutí a povolení, týkajúcich sa predmetnej stavby

K žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia je potrebné doložiť tieto doklady:

✓ list vlastníctva (originál)

✓ kópia z katastrálnej mapy (originál)

✓ súhlas vlastníka nehnuteľnosti

✓ iné právo k pozemkom a stavbám podľa § 139 stavebného zákona

✓ splnomocnenie (v prípade zastupovania stavebníka v konaní)

✓ fotokópia právoplatného územného rozhodnutia

✓ 2x situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením navrhovaného umiestnenia stavby na pozemku, včítane jej odstupovod hraníc susedných pozemkov a stavieb a predpoklady na napojenie stavby na jestvujúce inžinierske siete

✓ 2x projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou (sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana)

✓ prepočet potreby parkovacích miest v zmysle STN 73 6110 a vyhlášky 532/2002 Z.z. a preukázanie vytvorenia potrebných parkovacích miest

✓ vyhlásenie oprávnenej osoby o vykonávaní stavebného dozoru nad stavbou uskutočňovanou svojpomocne (fotokópia osvedčenia)

✓ osvedčenie projektanta

✓ výpis z obchodného registra zhotoviteľa stavby

✓ stanovisko k projektu stavby – referát útvar hlavného architekta mesta, Tr. SNP 48/A

<✓ záväzné stanovisko  resp. rozhodnutie k projektu stavby – Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná 25

✓ stanovisko  starostu príslušnej mestskej časti

✓ stanovisko  Mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

✓ záväzné stanovisko  k projektu OR hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnícka 4

✓ záväzné stanovisko k projektu stavby Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1

✓ záväzné stanovisko  Obvodného úradu životného prostredia Košice, Komenského 52, 041 26, Košice

  • z hľadiska štátnej vodnej správy
  • z hľadiska ochrany prírody a krajiny
  • z hľadiska odpadového hospodárstva
  • z hľadiska ochrany ovzdušia

✓ záväzné stanovisko o povolení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, Mesto Košice, referát životného prostredia a energetiky,  Tr.SNP 48/A

✓ záväzné stanovisko (rozhodnutie) Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, Hroncova 13, resp. Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Komenského 52

✓ záväzné stanovisko – KR PZ  v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Moyzesova 19,

✓ súhrnné záväzné stanovisko Železnice Slovenskej republiky, Štefánikova 60, Košice

✓ záväzné stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, Medzi mostami 2, Košice

✓ stanovisko  – Dopravný podnik mesta Košice a.s., Bardejovská 6,

✓ záväzné stanovisko  – mesta Košice, referát dopravy , Tr.SNP 48/A

✓ rozhodnutie o povolení zriadenia vjazdu na pozemok- mesta Košice, referát dopravy , Tr.SNP 48/A

✓ stanovisko  – Správa mestskej zelene, Rastislavova 79

✓ záväzné stanovisko  (rozhodnutie) Obvodného pozemkového úradu Košice, Popradská 78

✓ stanovisko  k projektu stavby – Technická inšpekcia SR, Južná trieda 95, E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Strojnícka 7826/9, Prešov alebo inej oprávnenej právnickej osoby

✓ vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k plánovaným odberom a bodom napojenia na verejné siete (VVS a.s, VE a.s., SPP a.s., ST a.s. a pod.)

Odňatie pozemku z pôdneho fondu je potrebné spracovať vtedy, keď plánujete výstavbu rodinného domu mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) a zároveň je Váš pozemok v územnom pláne určený na výstavbu. Informácie o územnom pláne ziskáte na internetovej stránke obce alebo priamo na obecnom úrade.Odňatie  sa vykonáva na základe geometrického plánu so zameraním plochy navrhnutej na odňatie, prípadne na podklade katastrálnej mapy, ak sa jedná o odňatie celej parcely. Odňatie sa spracúvava ešte pred podaním žiadosti o stavebné povolenie na stavebnom úrade.

Súhlas k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) sa vydáva k stavebnému konaniu. Prevádzkovateľ  MZZO je povinný písomne požiadať mesto o súhlas k stavbe (osadeniu) MZZO,  t.j.  kotla, krbu  pri  vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, výrobnej hale, sklade a pod., s max. príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW.

Žiadosť  na  povolenie  stavby MZZO  sa  podáva  samostatne, nie  ako  súčasť  žiadosti o  stavebné   povolenie, žiadosť sa odporúča   podať   súčasne alebo  neskôr,  ako  žiadosť na stavebné povolenie.
Potrebné doklady k žiadosti o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia:

✓projektová dokumentácia (časť vykurovanie a plynoinštalácia)kópia listu vlastníctva a kópia katastrálnej mapy

Obec v zmysle § 63 ods. 1  zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje  vo veciach:

✓ povolenia  na odber povrchových vôd a podzemných  vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§21 ods. 1 písm. a)a s písm. b) a § 26

✓ v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby

Doklady a dokumenty:

✓ vyplnený formulár Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu

✓ doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch   v znení neskorších predpisov vo výške € 30

✓ písomné splnomocnenie na zastupovanie v konaní s uvedením rozsahu splnomocnenia (originál), ak sa žiadateľ (vlastník stavby) dal zastupovať

✓ výpis z listu vlastníctva (originál alebo úradne overená kópia)

✓ kópia z katastrálnej mapy (originál)

✓ rozhodnutie o umiestnení stavby, alebo doklad o upustení od územného ✓ rozhodnutia a súhlas  podľa § 120 stavebného zákona, ktorý vydáva príslušný stavebný úrad

✓ projektová dokumentácia stavby  vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach.  Projektová dokumentácia musí zahŕňať situačný nákres a technickú správu

✓ doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania (súhlasné stanoviská  vlastníkov susedných pozemkov alebo ich zoznam)

✓ stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny

✓ rozhodnutie o odňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu,  ak  bolo na stavbu vydané. V prípade, že domová studňa  bude realizovaná na pozemku definovanom  ako trvalý trávny porast, orná pôda alebo záhrada, je potrebné podať žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy

✓ stanoviská správcov inžinierskych sietí

Ak je stavba rodinného domu postavená vo významnejšej vzdialenosti od pozemnej komunikácie (najmä cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie) a vlastník stavby je aj vlastníkom celého pozemku vedúceho až k tejto pozemnej komunikácii, tak v tomto prípade je nutné napojenie stavby na pozemnú komunikáciu, a to zriadením vjazdu z cesty alebo miestnej komunikácie na nehnuteľnosť. O tomto napojení (resp. jeho povolení) rozhoduje cestný správny orgán, a to priamo v územnom konaní o umiestnení stavby (resp. územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním).

K žiadosti je potrebné doložiť zjednodušenú dokumentáciu na zriadenie vjazdu, ktorá musí obsahovať situáciu (nákres) miesta vjazdu s vyznačením pozdĺžneho a priečneho spádu vjazdu, šírku vjazdu, popis materiálu ktorý bude použitý na vybudovanie vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky vjazdu resp. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom.

Územné rozhodnutie je prvým rozhodnutím v stavebnom konaní. Určuje veľkosť a umiestnenie stavby rodinného domu, postup a podmienky napojenia na inžinierske siete a iné podmienky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy a účastníkov konania. Podkladom na získanie územného rozhodnutia je projekt na územné rozhodnutie, ktorý musí byť v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou. Predkladá sa vo dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať:

✓ údaje o urbanistickom začlenení stavby do územia, jej architektonické riešenie (vzhľad a pôdorysné členenie)

✓ informácie o stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby

✓ informácie o požiadavkách stavby na zásobovanie energiou a vodou, odvod odpadových vôd a dopravné napojenie vrátane parkovania

✓ údaje o vplyve stavby na životné prostredie

✓ informácie o úprave nezastavaných a zelených plôch pozemku atď.

Súčasťou projektu je aj výkresová časť, ktorá obsahuje pôdorysy, rezy, pohľady rodinného domu, najčastejšie v mierke 1 : 200, s vyznačením osadenia objektu na pozemku vrátane vyznačenia inžinierskych sietí. Na základe vypracovaného projektu môžete požiadať o vyjadrenie príslušné orgány štátnej správy a správcov sietí a podať žiadosť o územné rozhodnutie.

Po vydaní územného rozhodnutia treba podať návrh na vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie je štartovací dokument na začatie stavby rodinného domu. Stavba vybudovaná bez právoplatného stavebného povolenia nie je legálna a stavebný úrad môže nariadiť jej odstránenie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávate na príslušnom stavebnom úrade, teda príslušnej obci podľa katastrálneho územia, a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi. Dbajte na správne vyplnenie údajov. Ak podaný návrh neobsahuje všetky náležitosti, stavebný úrad vás vyzve na ich opravu či doplnenie, čím sa zbytočne predĺži lehota vydania rozhodnutia. Ak nedostatky neodstránite v stanovenom termíne, stavebný úrad konanie zastaví.

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú:

✓ Doklady, ktorými preukážete, že ste vlastníkom pozemku alebo stavby, prípadne že máte na pozemok alebo stavbu iné právo, ktoré vás oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu.

✓ Projekt na stavebné povolenie vypracovaný oprávnenou osobou – obsahom aj úrovňou musí zodpovedať požiadavkám stavebného úradu a k žiadosti o stavebné povolenie sa prikladá v troch vyhotoveniach. Projekt rieši na výkrese stavby osadenie stavby na pozemku v zmysle požiadaviek stavebného zákona – odstupy od hraníc pozemkov, odstupy od susedných domov, odstup od ulice, ochranné pásma a napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete. V čiastkových zložkách projektu sa riešia jednotlivé časti stavby – architektúra, statika, vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody kanalizácie a vody, rozvody plynu a požiarna bezpečnosť. Sú to výkresy v mierke 1 : 100, technické správy a schémy. Projektant alebo projektová organizácia ako účastník stavebného konania sú povinní priložiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia potvrdenie o odbornej spôsobilosti projektanta na projektovú činnosť.

✓ Ak ide o stavbu realizovanú svojpomocne, je potrebné vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že zabezpečí odborné vedenie stavby.

✓ Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia príslušných orgánov štátnej správy a obce – menia sa podľa konkrétneho objektu a lokality. Ide o tieto vyjadrenia: záväzné stanovisko obecného alebo mestského úradu k pripravovanej stavbe, súvisiace vyjadrenia správcov sietí, vyjadrenie Inšpektorátu požiarnej ochrany, vyjadrenia bezprostredných susedov, v špecifických prípadoch vyjadrenie Inšpektorátu bezpečnosti práce, hygienika a Štátneho zdravotného ústavu a iné dokumenty podľa vyžiadania stavebného úradu.

✓ Súhlasné stanoviská týkajúce sa elektrických, plynárenských, vodárenských a kanalizačných sietí a inštitúcií je dobré zabezpečiť si ešte pred požiadaním o stavebné povolenie. Každá inštitúcia má lehotu 30 dní na vybavenie a je zbytočné predlžovať si stavebné konanie čakaním na ich vyjadrenie.

Po získaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia, troch vyhotovení projektu na stavebné povolenie a všetkých vyjadrení účastníkov stavebného konania má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie k žiadosti. Počas tejto lehoty sa začne stavebné konanie a obhliadka miesta stavby za účasti všetkých účastníkov stavebného konania. V prípade úspešného priebehu konania stavebný úrad vydá stavebné povolenie, ktoré nadobudne platnosť po 15-dňovej lehote. V tomto čase sa ešte môžu spresniť detaily ktoroukoľvek zo zúčastnených strán. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti.

Po dokončení stavby treba stavebný úrad požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Za dokončenú stavbu sa považuje dom, ktorý má hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná, dvere, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.

Keďže v priebehu stavby mohli nastať drobné zmeny oproti projektu (zmena polohy alebo veľkosť niektorých projektovaných konštrukcií, zmena priečok alebo dverí a podobne), treba ich zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby a spolu s opečiatkovanou dokumentáciou na stavebné povolenie predložiť pri kolaudácii stavby. Stavebný úrad začne kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním priamo na stavbe, kde si overí, či predložené dokumenty zodpovedajú skutočnosti. Ak sú všetky overené skutočnosti pravdivé a účastníci konania nevyjadrili ďalšie pripomienky, stavebný úrad vydá v zákonnej lehote kolaudačné rozhodnutie – povolí užívanie stavby na ten účel, na ktorý bola postavená, teda na bývanie.

Po zrealizovaní každej stavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie je potrebné pre jej užívanie kolaudačné rozhodnutie. Stavba sa môže užívať len na povolené účely, v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.

V rámci vybavenia kolaudačného rozhodnutia pre novostavbu zabezpečíme:

✓ vypracovanie a podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

✓ spracovanie výkresov zmien počas výstavby, príp. projektu skutočného vyhotovenia stavby

✓ zabezpečenie  certifikátov, prehlesení o zhode, revíznych správ, osvedčení a úradných skúšok  potrebných ku kolaudácii

✓ zabezpečenie zmien potrebných povolení vyvolaných realizáciou stavby

✓ porealizačné geodetické zameranie a vypracovanie geometrického plánu ku kolaudácii

✓ zabezpečenie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

✓ povolenie zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie na pozemok

✓ zastupovanie investora v kolaudačnom konaní

Zmena stavby pred dokončením

Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby pred jej dokončením. Za zmenu stavby pred dokončením, vyžadujúcu povolenie stavebného úradu sa pokladá akákoľvek podstatná zmena pri realizácii stavby oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Ak ide o zmenu, ktorá sa podstatne neodlišuje od dokumentácie, konanie o zmene stavby môže byť spojené s kolaudačným konaním.

Zmena v užívaní stavby

Stavba, pri ktorej sa zmenil účel a spôsob jej užívania stanovený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení, vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Ak ste si kúpili byt v pôvodnom stave, tak vo väčšine prípadov je ho potrebné rekonštruovať, resp. stavebne upraviť. Podľa toho v akej miere sa budú realizovať tieto práce, závisí spracovanie projektovej dokumentácie na tieto práce ak je potrebná a spôsob povolenia týchto prác.   

Stavebné úpravy bytu naša legislatíva rozdeľuje na:

✓ stavebné úpravy bez potreby ohlásenia stavebnému úradu

✓ stavebné úpravy s ohlásením stavebnému úradu

✓ stavebné úpravy so stavebným povolením od stavebného úradu

Stavebné povolenie musíte mať ak:

✓ zasahujete do nosných stien stavby a môže to ovplyvniť statiku stavby

✓ meníte dispozičné riešenie a výmeru jednotlivých izieb alebo meníte účel používania bytu

✓ apristavujete, meníte a realizujete veľké stavebné úpravy

✓ zväčšujete otvory a výplňové konštrukcie (dvere) v nosných  stenách – pri zväčšovaní otvorov spolu so stavebným povolením potrebujete statický posudok, ktorý posúdi technickú realizovateľnosť a potrebujete taktiež vyjadrenie správcu vlastníkov bytu spolu s nadpolovičným súhlasom vlastníkov bytov

✓ meníte okná, pričom  meníte tvar, členenie a rozloženie okien, alebo meníte celkový vzhľad fasády

Ohlasovaciu povinnosť pri stavebných úpravach bytu máte vtedy ak:

✓ nemeníte vzhľad stavby, nezasahujete do nosných konštrukcií a nemeníte účel používania stavby – zasklenie balkóna alebo zasklenenie lodžie ( pri použití rámového systému je potrebné stavebné povolenie), rekonštrukcia kúpeľne alebo bytového jadra (je potrebný statický posudok a súhlas predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, prípadne správcu)

✓ ak realizujete drobnú stavbu, ktoré plnia doplnkovú stavbu k hlavnej stavbe do 25m2 a výšku 5m

Rekonštrukciu nemusíte ohlásiť ak realizujete bežné udržiavacie práce:

✓ výmena okien – sú udržiavace práce a nepotrebujete stavebné povolenie ani ohlásenie stavby za predpokladu, že nemeníte rozmer okien a členenie okien

✓ výmena elektrických rozvodov v byte – ide o udržiavacie práce, ale budete potrebovať vykonanie odbornej skúšky a vydanie revíznej správy

✓ maliarske práce – premaľovanie pôvodných stien bytu, balkóna

✓ výmena zariaďovacích predmetov bytu – výmena kuchynskej linky, vane, WC, umývadiel vodovodných batérii,vstavaného nábytku a podobne

Odstrániť stavbu je možné len na základe nariadenia alebo povolenia stavebného úradu. Konanie o odstránení stavby začína stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie, a to na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania stavebný úrad môže nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby. Nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno výlučne jej vlastníkovi.

Prílohy k žiadosti:

✓ doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom

✓ technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku

✓ v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania

✓ doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred

✓ pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby

✓ rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

✓ ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky aj fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu

Povinnosť stavebného dozoru ukladá stavebný zákon č. 50/1976 Zb. a to:

✓ pri svojpomocnej výstavbe, kedy jednotlivé práce sú realizované svojpomocne

✓ ak sú práce na stavbe realizované dodávateľsky

✓ v prípade, ak stavebný dozor doporučí stavebný úrad

✓ v prípade stavby na kľúč je odporúčaný nezávislý stavebný dozor (technický dozor investora), ktorý kontroluje postupy realizačnej firmy pri výstavbe

Stavebný dozor sleduje:

✓ či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia

✓ dodržanie všeobecných technických požiadaviek

✓ dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia

✓ dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil

✓ sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

✓ dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov

✓ rieši technické otázky s dodávateľom stavby

✓ kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho

✓ zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby

Služby stavebného dozoru pre „štandardný“ rodinný dom obsahujú:

✓ oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou

✓ prebratie a odovzdanie staveniska

✓ kontrola technologických postupov vždy pred, resp. po ukončení technologického celku

✓ zápisy v stavebnom denníku

✓ súhrn stavebných dokladov (certifikátov, osvedčení, prehlasení zhody zabudovaných materiálov, revízií)

✓ konzultácie

✓ v  rámci výkonu stavebného dozoru po vzájomnej dohode môžeme poskytnúť pomoc pri komunikácii so stavebným úradom a pri vybavovaní stavebného povolenia a zabezpečiť prípravu podkladov pre kolaudáciu

Služby technického dozoru pre výstavbu štandardného rodinného domu dodavateľským spôsobom  –  stavebnou firmou obsahujú okrem povinnosti stavebného dozoru tieto činnosti:

✓ účasť na kontrolných dňoch a jednanie s projektantom stavby na základe poverenia investorom

✓ kontrolu položkového rozpočtu stavby

✓ kontrola dodržiavania harmonogramu stavebných prác a dodávok materiálu na stavbu

✓ kontrola stavebného denníka –  zápisy

✓ kontrola a odsúhlasenie súpisu prevedených stavebných prác ako podklad pre fakturáciu dodávateľa stavby

✓ kontrola dodržiavania platných technických predpisov a noriem

✓ preberanie stavebných konštrukcií pred realizáciou ďalších stavebných konštrukcií, preberanie častí diela po zhotovení a preberanie celkovo ukončeného diela

✓ kontrola chýb a nedorobkov na základe preberacieho protokolu

✓ kontrola a odsúhlasenie záverečného vyúčtovania zrealizovaných prác

✓ záverečná kompletizácia dokumentov od dodávateľa pre potreby kolaudácie a pre dodržanie záručnych podmienok diela

Ak ste si zakúpili katalógový projekt rodinného domu, resp. projekt montovaného rodinného domu  a  potrebujete vybaviť stavebné povolenie pre výstavbu rodinného domu, tak potrebujete dopracovať ešte tieto dokumenty:

✓ projekt osadenia novostavby rodinného domu 

✓ projekt pre spodnú stavbu – základovú dosku v prípade montovaného domu, ak nie sú súčasťou zakúpeného projektu RD  

✓ projekty prípojok na jestvujúce  inžinierske siete  

✓ ďalšie projekty, ak je to potrebné z hľadiska miestných pomerov a požiadaviek investora, resp. stavebného úradu: projekt napojenia pozemku na verejnú komunikáciu, projekty pre studňu, žumpu, čističkú odpadových vôd, oplotenie

Tieto projekty sa prikladajú k  Vami zakúpenému katalógovému projektu rodinnému domu na stavebné konanie. Začať s realizáciou stavby rodinného domu je možné až po vydaní stavebného povolenia a to týmito spôsobmi (spôsob určí príslušný stavebný úrad):

✓ v spojenom  územnom  a  stavebnom konaní

✓ v  stavebnom  konaní  po  vydanom a  právoplatnom  územnom  rozhodnutí

Územné  rozhodnutie

Územné rozhodnutie je rozhodnutím o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok a podmienky pre umiestnenenie budúcej stavby podľa miestných regulatív   –  odstupové vzdialenosti od susedných parciel, napojenie na inžinierské siete a napojenie na miestne komunikácie..

Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

Po vydanom a právoplatnom územnom rozhodnutí sa požiada o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie Vás ako stavebníka opravňuje začať s realizáciou stavebných prác v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa právoplatnej projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní.

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní je súlad plánovanej stavby s  územným plánom obce, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a súhlasné vyjadrenia a stanoviská štátnych orgánov a iných zainteresovaných subjektov.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých úradov a organizácii k územnému, resp. stavebnému konaniu, ktoré potrebujete.

Projekt  osadenia  novostavby rodinného  domu

Projekt osadenia rodinného domu na stavebný pozemok sa prikladá k projektu novostavby rodinného domu  a tak sa predkladá na stavebné konanie. Projekt osadenia novostavby rodinného domu musí rešpektovať podmienky pravoplatného územného konania, ak bolo predtým vydané. Ak nie, tak musí rešpektovať  stanoviská a  vyjadrenia dotknutých štátnych úradov a organizácii a miestné regulatívy, ktoré sú súčasťou stavebného konania.

Projekt osadenia rodinného domu v troch vyhotoveniach obsahuje:

✓ technickú správu k osadeniu novostavby rodinného domu 

✓ celkovú situáciu stavby v mierke M=1:200

✓ zákres novostavby rodinného domu do kópie z katastrálnej mapy

Celková situácia stavby obsahuje:

✓ zakreslenie novostavby rodinného domu podľa podmienok územného konania, resp. podľa miestnych regulatív, vyjadrení a požiadaviek investora

✓ odstupové vzdialenosti od susedných parciel a jestvujúcich stavieb

✓ výškové osadenie novostavby rodinného domu na stavebnej pozemku

✓ zakreslenie jestvujúcich inžinierských sieti

✓ zakreslenie bodov napojenia na jestvujúce inžinierske siete a  prípojky inžinierských sieti k novostavbe rodinného domu

✓ zakreslenie odberných miest – elektromerového rozvádzača, plynomeru, vodomerovej šachty a revíznej kanalizačnej šachty

✓ zakreslenie odvodnenia strechy a spevnených plôch do vsakovacej jamy, resp. zbernej nádrže na pozemku

✓ zakreslenie spevnených plôch

✓ zakreslenie plochy pre nádobu komunálneho odpadu

Pre vypracovanie projektu osadenia novostavby rodinného domu, by mal investor doložiť tieto podklady:

✓ list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy

✓ geodetické zameranie polohopisu a výškopisu pozemku vrátane jestvujúcich inžinierských sietí v digitálnej forme, napr. dwg, dxf

✓ posudok základových a stabilitných pomerov na stavebnom pozemku  (ak bol vypracovaný)

✓ zakúpený projekt novostavby rodinného domu  

Pre vypracovanie projektov jednotlivých inžinierských sietí je potrebné predložiť:

✓ vyjadrenia jednotlivých správcov inžinierskych sieti, kde sú uvedené body napojenia a podmienky napojenia

✓ situácia s osadením novostavby rodinného domu

✓ projekt novostavby rodinného domu

Projekt pre spodnú stavbu –  základové konštrukcie.

V prípade budúcej výstavby montovaného rodinného domu je potrebné zhotoviť základovú dosku. Projekt základovej dosky nie je súčasťou zakúpeného projektu montovaného rodinného domu. 

Tento projekt obsahuje:

✓ technickú správu

✓ statickú časť  –  technická správa

✓ situáciu

✓ pôdorys a rez základovou doskou

✓ koordinačný výkres so zakreslením osadenia inžinierských sietí a bleskozvodu v základovej doske 

✓ výkaz materiálu a rozpočet

Pre vypracovanie projektu základovej dosky novostavby montovaného rodinného domu, by mal investor doložiť tieto podklady:

✓ projekt osadenia novostavby rodinného domu

✓ projekt novostavby montovaného rodinného domu

✓ posudok základových a stabilitných pomerov na stavebnom pozemku

✓ ak tento posudok nebol vypracovaný je potrebná obhliadka projektantom statiky  s posúdením vykopanej sondy do hĺbky min. 1,0m

Projekt elektrickej prípojky

Projekt elektrickej prípojky obsahuje:

✓ Technická správa

✓ Výkresová časť:

✓ Skriňa prípojky SP (na stĺpe) vrátane nadimenzovania trojfázovej poistky a prívodného kábla

✓ Skriňa merania –  rozvádzač elektromerový RE (na plote) vrátane nadimenzovania hlavného domového ističa a kábla

✓ Jednopólová schéma elemerového rozvádzača

✓ Výkaz materiálu

✓ Rozpočet  

✓ Protokol o určení vonkajších vplyvov

 

Projekt plynovej  prípojky

Projekt plynovej prípojky obsahuje:

✓ Technická správa

✓ Výkresová časť:

✓ Situácia osadenia objektu s napojením na verejné inžinierske siete plynu

✓ Návrh veľkosti dimenzie plynovej prípojky  

✓ Pozdĺžne profily plynovej prípojky, resp. vonkajšieho rozvodu plynu

✓ Výkaz materiálu

✓ Rozpočet

 

Projekt prípojky  vody  a  kanalizácie

Projekt prípojky vody a kanalizácie obsahuje:

✓ Technická správa

✓ Situácia osadenia objektu s napojením na verejné inžinierske siete plynu

✓ Návrh veľkosti dimenzií prípojok vody a kanalizácie  

✓ Pozdĺžne profily prípojok, resp. vonkajších objektových sietí: vodovodu a ✓ kanalizácie

✓ Výkaz materiálu

✓ Rozpočet

Zameranie objektu sa obvykle zhotovuje na dodatočné stavebné povolenie, na ohlásenie zmeny stavby pred dokončením, alebo pri plánovaných stavebných úpravach pôvodného bytu, rrodinného domu, resp. inej jednoduchej stavby. Po zameraní objektu sa zhotovia výkres pôvodného stavu – pôdorysy, rezy, pohľady v mierke 1:100 so stručným popisom pôvodných stavebných konštrukcií, rozvodov vnútorných inžinierskych sietí a podobne v technickej správe.

Na základe zamerania a vykreslenia skutkového stavu bytu, resp. rodinného domu –  pôdorys pôvodného stavu  sa vypracuje projekt stavebných úprav v štyroch vyhotoveniach, ktorý bude zahŕňať požiadavky investora. Projekt stavebných úprav v mierke 1:100 obsahuje:

✓ nové dispozíčné riešenie bytu, resp. rodinného domu

✓ materiálové riešenie nosných, deliacich, výplňových a ostatných stavebných konštrukcií

✓ výškové riešenie stavby

✓ nové rozvody vody a kanalizácie, elktroinštalácie a plynu

✓ nové zariaďovacie predmety  –  WC, umývadlá, vanň, sprcha, resp. kuchynská linka

✓ kladačské výkresy dlažby a obkladov

✓ technickú správu

✓ výkaz výmer

✓ orientačné náklady na realizáciu stavebných úprav

Projekt na územné rozhodnutie vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, ktorý musí byť v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou obsahuje:   

✓ údaje o urbanistickom začlenení stavby do územia, jej architektonické riešenie (vzhľad a pôdorysné členenie)

✓ informácie o stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby

✓ informácie o požiadavkách stavby na zásobovanie energiou a vodou, odvod odpadových vôd a dopravné napojenie vrátane parkovania

✓ údaje o vplyve stavby na životné prostredie

✓ informácie o úprave nezastavaných a zelených plôch pozemku atď.

✓ súčasťou projektu je aj výkresová časť, ktorá obsahuje pôdorysy, rezy, pohľady rodinného domu, najčastejšie v mierke 1 : 200, s vyznačením osadenia objektu na pozemku vrátane vyznačenia inžinierskych sietí 

Projekt na stavebné povolenie vypracovaný v štyroch vyhotoveniach. Projekt rieši na výkrese stavby osadenie stavby na pozemku v zmysle požiadaviek stavebného zákona – odstupy od hraníc pozemkov, odstupy od susedných domov, odstup od ulice, ochranné pásma a napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete. V čiastkových zložkách projektu sa riešia jednotlivé časti stavby – architektúra, statika, vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody kanalizácie a vody, rozvody plynu a požiarna bezpečnosť. Sú to výkresy v mierke 1 : 100, technické správy a schémy.

Projektové energetické hodnotenie budovy je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a podkladom pre vydanie stavebného povolenia. Potvrdzuje, že navrhovaná budova spĺňa požiadavky platné pre novú a významne obnovovanú budovu. Energetický certifikát je dokladom o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Zatrieďuje budovy podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G, pričom budovy triedy A majú najnižšiu spotrebu energie a budovy triedy G najvyššiu, tzn. sú najmenej hospodárne. Minimálnou požiadavkou pre novú a významne obnovovanú budovu je horná hranica triedy B.

Energetická certifikácia budov obsahuje:

✓ zaradenie objektu do energetickej triedy podľa zákona 555/2005 Z.z.

✓ technickú správu

✓ výpočty bilancií

✓ energetický štítok

Prostredníctvom nášho vlastného autorizovaného geodeta Vám zabezpečíme  geodetické práce potrebné v procese výstavby:

✓ polohopisný a výškopisný plán  stavebnej parcely so zameraním jestvujúcich prípojok inžinierských sietí, oplotenia, komunikácií, jestvújucej zástavby a zelene pred projekčnými prácami

✓ geometrický plán pre zmenu druhu pozemku, napr. pre trvalé odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

✓ vytýčenie stavby – obsahuje vyznačenie polohy budúcej stavby v teréne pred začatím stavebných prác s dodaním  dokladu o vytýčení stavby

✓ porealizačné zameranie stavby, na základe ktorého sa vyhotoví geometrický plán  pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia

Vykonávame  inžinierskú geodéziu:

✓ Účelové mapy veľkých mierok  –  polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie objektov, spracovanie výsledkov v 3D (vyhotovenie protipovodňových máp, zameranie objektov, ciest, inžinierskych sietí, vodných tokov, prevýšení, plochy výmer, a iných.). Geodetické  zameranie  jestvujúceho  stavu  –  polohopis  a  výškopis  ako  podklad  pre  projektovú  dokumentáciu. 

✓ Kontrolné meranie  a zameranie skutočného vyhotovenia objektu  –  geodetické práce pri budovaní nových objektov, ciest, inžinierskych sietí, vodných tokov a iných, spracovanie výsledkov v 3D. 

✓ Geodetické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov  –  meranie budov (vo vnútri a z vonku), spracovanie výsledkov v 3D (meranie schodísk, rámp, stropov, striech, okien dverí ….  a vypracovanie ich rezov)

✓ Meranie posuvov stavebných objektov  –  meranie a sledovanie posuvov jednotlivých objektov (budov, svahov, priehrad) ich nivelácia podľa jednotlivých presností

✓ Vektorizácia  a  digitalizácia  –  prekreslenie analógových máp do digitálneho tvaru.

✓ Vytyčovacia  sieť  –  umiestnenie a výpočet základných bodov (napr. pre účely začatia výstavby, merania a sledovania posuvov a iných)

✓ Vytýčenie stavebného objektu a staveniska  –  geodetické práce hlavne pri výstavbe stavebných objektov (priehrad, vodných tokov , mostov, ciest, inžinierskych sietí) a vytýčenie hraníc ochranných pásiem, staveniska a iných.

✓ Kubatúry, pozdĺžne a priečne rezy  –  zameranie a výpočet kubatúr, priečnych a pozdĺžnych rezov a ich spracovanie výsledkov v 3D.

Vykonávame katastrálnu  geodéziu:

Geometrický plán a vytýčenie hraníc  –   vytýčenie hraníc pozemku,  vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby, oddelenie pozemku, rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností, určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vyňatie z LPF, odňatie z PPF, vyznačenie vecného bremena.Vyhotovenie výkupného elaborátu  – ak sa pozemok predáva, kupuje, preskúmanie možnosti vydania.