Projekčná činnosť

Cena

projekt osadenia novostavby rodinného domu na stavebný pozemok

150,00 €

projekt osadenia samostatnej garáže na stavebný pozemok

100,00 €

zákres novostavby RD do kópie z katastrálnej mapy

80,00 €

projekt základovej dosky pre montovaný dom

350,00 €

projekt prípojky NN (elektroprípojka)

130,00 €

projekt vnútornej inštalácie pre stavebné konanie

150,00 €

projekt prípojky plynu

100,00 €

projekt vnútornej inštalácie plynu

100,00 €

projekt prípojky vody

100,00 €

projekt prípojky kanalizácie

100,00 €

projekt vnútornej zdravotechniky pre stavebné konanie – voda a kanalizácia

350,00 €

projekt na dažďovú vodu

100,00 €

projekt ústredného kúrenia pre stavebné povolenie

200,00 €

projekt rekuperácie vzduchu pre stavebné povolenie

200,00 €

projekt studne pre povolenie vodnej stavby

150,00 €

projekt žumpy pre povolenie vodnej stavby

120,00 €

projekt domovej čistiarne odpad. vôd pre povolenie vodnej stavby

250,00 €

projekt zriadenia vjazdu na pozemok

150,00 €

projekt oplotenia

100,00 €

projekt búracích prác

200,00 €

tepelno-technický posudok RD na stavebné povolenie

100,00 €

energetický certifikát pre rodinný dom

120,00 €

statické posúdenie stavby

150,00 €

rozpočet stavby

250,00 €

projekt rodinného domu – architektonická štúdia (orientačná cena)

cca 7 €/m2

projekt rodinného domu – stavebné povolenie (orientačná cena)

cca 18 €/m2

projekt rodinného domu – jednostupňový projekt na stavebné povolenie a realizáciu stavby (orientačná cena)

cca 25 €/m2

zameranie jednoduchých priestorov bytu, rodinného domu a podobne s vykreslením pôdorysov (orientačná cena)

cca 5 €/m2

pôdorysné riešenie priestorov – stavebné úpravy bytu, rodinného domu a podobne s vykreslením pôdorysov (orientačná cena)

cca 6 €/m2

Inžinierska činnosť

Cena

územné rozhodnutie vydané v samostatnom územnom konaní

800,00 €

stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

450,00 €

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

1250,00 €

vyhlásenie stavebného dozora k stavebnému konaniu

150,00 €

vyhlásenie stavebného dozora ku kolaudácii stavby

150,00 €

kolaudácia stavby

500,00 €

búracie povolenie

150,00 €

Geodetická činnosť

Cena

geodetické zameranie polohopisu a výškopisu pozemku vrátane jestvujúcich inžinierských sietí

300,00 €

geometrický plán ku kolaudácii

300,00 €

vybratie listu vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy na katastrálnom úrade 1x v originály s poplatkami

50,00 €