Projekčná činnosť

Cena

projekt osadenia novostavby rodinného domu na stavebný pozemok

120,00 €

projekt osadenia samostatnej garáže na stavebný pozemok

60,00 €

zákres novostavby RD do kópie z katastrálnej mapy

30,00 €

projekt pre spodnú stavbu - základová doska

od 250,00 € do 350,00 €

projekt prípojky NN (elektroprípojka)

100,00 €

zákres novostavby RD do kópie z katastrálnej mapy projekt prípojky plynu

100,00 €

projekt prípojky vody

100,00 €

projekt prípojky kanalizácie

100,00 €

projekt prípojky kanalizácie projekt studne pre povolenie vodnej stavby

100,00 €

projekt studne žumpy pre povolenie vodnej stavby

100,00 €

projekt domovej čistiarne odpad. vôd pre povolenie vodnej stavby

150,00 €

projekt spevnených plôch a vjazdu na pozemok

100,00 €

projekt oplotenia

100,00 €

projekt búracích prác

100,00 €

zákres novostavby RD do kópie z katastrálnej mapy projekt prípojky kanalizácie energetický certifikát pre rodinný dom

150,00 €

Inžinierska činnosť

Cena

vyňatie pozemku z poľnohospodárského pôdného fondu

50,00 €

projekt osadenia samostatnej garáže na stavebný pozemok malý zdroj znečistenia na úrade ŽP

100,00 €

územné rozhodnutie vydané v samostatnom územnom konaní

400,00 €

projekt pre spodnú stavbu - základová doskastavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

500,00 €

projekt prípojky NN (elektroprípojka)stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

600,00 €

vyhlásenie stavebného dozora k stavebnému konaniu

120,00 €

projekt prípojky vody kolaudácia stavby

350,00 €

zákres novostavby RD do kópie z katastrálnej mapy projekt prípojky kanalizácie búracie povolenie

100,00 €

Geodetická činnosť

Cena

geodetické zameranie polohopisu a výškopisu pozemku vrátane jestvujúcich inžinierských sietí

250,00 €

projekt osadenia samostatnej garáže na stavebný pozemok malý zdroj znečistenia na úrade ŽP geometrický plán ku kolaudácii

250,00 €

územné rozhodnutie vydané v samostatnom územnom konaní vybratie listu vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy na katastrálnom úrade 1x v originály s poplatkami

100,00 €